Kasvatustavoitteet

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Partiolaisten kasvatustavoitteilla pyrittiin kuvaamaan mihin partio kasvattaa ja mitä partion kasvatuksellisuudella tavoitellaan.

Kasvatustavoiteprojektissa valmisteltujen Suomen Partiolaisten yleisten kasvatustavoitteiden hyväksymisestä päätettiin jäsenkokouksessa 18.–19.11.2006. Vaikka yhdistys oli pitkään profiloitunut kasvatusjärjestöksi, ei kasvatustavoitteita ei ollut aiemmin määritelty.

Yleisten kasvatustavoitteiden lisäksi jokaiselle ikäkaudelle on luotu omat kasvatustavoitteet, joissa kuvataan millaisia asioita ja millaista toimintaa kussakin ikäkaudessa tulisi olla.

Yleiset kasvatustavoitteet

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Suhde itseen

Partiolainen kehittää itseään ihmisenä. Hän pitää huolta itsestään ja terveydestään (terveet elintavat). Partiolainen pyrkii monipuoliseen ja tasapainoiseen elämään. Partiossa saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja jumalasuhteen rakentamiseen. Partiolaiselle muodostuu käsitys eettisesti oikeasta ja väärästä sekä kyky ja halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta. Partiolainen uskaltaa heittäytyä uusiin ja erilaisiin tilanteisiin, ja hän käyttää luovuuttaan. Hän leikkii, käyttää mielikuvitustaan ja löytää toimivia ratkaisuja erilaisiin pulmatilanteisiin. Partiolainen tarttuu toimeen. Partiolainen osaa antaa ja hyödyntää saamaansa palautetta. Hän suhtautuu tulevaisuuteensa toiveikkaasti ja tavoitteellisesti.

 • Elämänhallinta
 • Terveiden elintapojen edistäminen
 • Luovuus ja kekseliäisyys
 • Toimeen tarttuminen
 • Käsitys oikeasta ja väärästä
 • Oman maailmankatsomuksen muodostaminen
 • Oman jumalasuhteen etsiminen

Suhde toisiin ihmisiin

Partiolainen auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä, vaikkei se olisi oman, välittömän edun mukaista. Hän ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa. Partiolainen arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Partiolainen osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään tilanteeseen sopivalla tavalla. Partiolainen on rehti ja rehellinen. Oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen ovat partiolaiselle tärkeitä.

 • Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
 • Erilaisuuden näkeminen rikkautena
 • Kyky asettua toisen asemaan
 • Yhteisvastuullisuus
 • Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys”
 • Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla

Suhde yhteiskuntaan

Partiolainen osaa toimia yhteiskunnassa, ottaa selvää arkielämän asioista ja vaikuttaa niihin. Hän osaa ottaa erilaisia rooleja johtajana ja johdettavana erilaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Partiolainen ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä (organisaatiolukutaito). Partio kehittää johtamis- ja vaikuttamistaitoja, kuten aloitteellisuutta, vastuullisuutta, järjestelmällisyyttä, tavoitteenasettelua ja organisointikykyä. Partiolaista kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen. Hän huomaa epäkohdat ja tarttuu niihin asioiden korjaamiseksi. Partiolainen haluaa sitoutua osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa. Partiolainen tuntee ja viljelee omaa kulttuuriaan ja on kiinnostunut myös muista kulttuureista ja arvostaa niitä. Partiolainen mieltää olevansa osa ihmiskuntaa ja tuntee globaalia vastuuta.

 • Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa
 • Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen
 • Oman ja muiden kulttuurien arvostus
 • Kyky ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä
 • Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen

Suhde ympäristöön

Partiolainen osaa liikkua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän kunnioittaa ja tuntee luontoa. Partiolainen kokee olevansa osa luontoa ja viihtyy siellä. Partiolainen on kiinnostunut myös asuin- ja toimintaympäristönsä hyvinvoinnista, siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän huolehtii elinympäristön säilymisestä myös tuleville sukupolville (kestävän kehityksen periaate).

 • Positiivinen, emotionaalinen ja suora luontosuhde
 • Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa (metsässä, merellä, tuntureilla)
 • Luonnonsuojelun tarpeen tiedostaminen ja omat mahdollisuudet sen edistämisessä
 • Vastuu elinympäristöstä
 • Luonnon kunnioittaminen