Koulutusjärjestelmä

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Koulutus)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Koulutusjärjestelmä määrittelee keskusjärjestön, piirien ja lippukuntien pesteihin liittyvän koulutuksen:

 • rakenteen
 • tehtäväjaon eri toimijoiden välillä
 • koulutuskokonaisuudet tavoitteineen ja sisältöineen
 • koulutuksen kehitys-, seuranta- ja arviointimenetelmät.

Koulutusjärjestelmä tukee ohjelman toteuttamista kouluttaen aikuisia, jotka tukevat lasten ja nuorten toimintaa, jotta partion päämäärä toteutuisi. Koulutusjärjestelmän mukainen koulutus on suunnattu aikuisille (yli 22-vuotiaille) ja pesteissä toimiville nuorille. Lisäksi osa koulutuksesta voi tukea vaeltajaikäistä nuorta osana hänen partio-ohjelmaansa. Nuorten koulutukseen sisältyy aina lippukunnassa toimivan aikuisen tuki.

Tavoite

Koulutusjärjestelmän tarkoitus on varmistaa, että lippukunnissa, piireissä ja keskusjärjestössä toimii osaavia aikuisia ja nuoria johtajia riittävä määrä, jotta lippukunnissa toteutuu laadukas partio-ohjelma.

Koulutusjärjestelmä onnistuu tehtävässään, kun:

 • on riittävästi henkilöitä, jotka haluavat toimia pesteissä
 • toteutukseltaan ja sisällöltään sopivaa koulutusta järjestetään
 • kukin osallistuja oppii koulutuksessa pestissään tarvitsemiaan asioita
 • lippukunnassa toteutuu laadukas partio-ohjelma kaikissa ikäkausissa
 • partion kasvatustavoitteet toteutuvat.

Ominaispiirteet

Koulutusjärjestelmän lähtökohtana ovat aikuisten ja nuorten johtajien pesteissä toimimiseen liittyvät osaamistarpeet ja vaatimukset. Näitä tarpeita ja vaatimuksia vastaavat koulutussisällöt on koottu moduuleihin.

Moduuli on sisältökokonaisuus, jolle on määritelty

 • kohderyhmä
 • esitiedot
 • tavoitteet
 • sisältö
 • mahdolliset tausta- ja koulutusmateriaalit sekä tyypilliset koulutusmenetelmät
 • vastuullinen järjestäjä
 • ohjeellinen laajuus
 • hyväksymistavat ja -kriteerit
 • suositellut suoritustavat.

Yksi tai useampi moduuli muodostaa koulutuskokonaisuuden. Kukin koulutuskokonaisuus tukee tietyntyyppisiä pestejä. Sama moduuli voi esiintyä useassa eri koulutuskokonaisuudessa. Kuitenkin kun suorittaa eri koulutuskokonaisuuksia, ei samaa moduulia tarvitse käydä uudelleen, vaan aiempia suorituksia hyödynnetään uusiin pesteihin kouluttautuessa.

Koulutusjärjestelmä määrittelee pestien osaamisvaatimukset kuvaamalla, minkä moduulien hallitseminen tuottaa pestissä tarvittavan osaamisen. Osaamisvaatimuksiin kuuluvista moduuleista osa kuuluu pestin peruskoulutuksen koulutuskokonaisuuteen ja osa on koulutuskokonaisuuden esitietovaatimuksia.

Koulutuskokonaisuudet:

 • Ikäkausijohtajan apulainen
 • Johtajana lippukunnassa
 • Vaeltajajohtaja
 • Samoajajohtaja
 • Tarpojajohtaja
 • Seikkailijajohtaja
 • Sudenpentujohtaja
 • Tervetuloa piiriin
 • Ryhmän johtaminen piirissä
 • Partiokouluttaja
 • Lippukunnan johtaminen
 • Ikäkausivastaava
 • Koulutusvastaava
 • Järjestöjohtaminen
 • Koulutusohjaaja
 • Ohjelmaohjaaja
 • Alueohjaaja

Moduulit on kuvattu moduulikartassa ja ne on jäsennelty aihepiireittäin osaamisalueisiin. Jokaiseen osaamisalueeseen kuuluu yksi tai useampi moduuli, jotka ovat tasoltaan ja sisällöltään erilaisia.

Moduulien osaamisalueet:

 • Turvallisuus
 • Partio
 • Ohjelma
 • Lapset ja nuoret
 • Ohjaaminen
 • Johtaminen
 • Lippukunta
 • Kehittäminen
 • Yhdistystoiminta
 • Toiminnanalat
 • Projekti
 • Koulutus
 • Toiminta
 • Retki- ja leiritaidot
 • Viestintä
 • Talous

Työnjako

Koulutusjärjestelmän kokonaisvastuu on keskusjärjestön ja partiopiirien koulutustoiminnanalalla. Koulutustoiminnan alan vastuullisia toimijoita ovat:

Keskusjärjestön tehtäviä ovat:

 • koulutusjärjestelmän kokonaisuuden ylläpito, arviointi ja kehittäminen
 • koulutusrekisterin pitäminen
 • koulutusjärjestelmään liittyvien yhteisten dokumenttien julkaiseminen
 • koulutusohjaajien koulutus sekä kouluttajien jatko- ja täydennyskoulutus
 • keskusjärjestön vastuulle määriteltyjen koulutuskokonaisuuksien järjestäminen ja hyväksyminen
 • omien luottamushenkilöidensä perehdyttäminen.

Piirin tehtäviä ovat:

 • koulutusjärjestelmän toteutumisen arviointi ja kehittäminen piirissä
 • koulutusrekisterin tietojen ylläpito piirin partiolaisten ja piirin järjestämään koulutukseen osallistuneiden osalta
 • piirin kaikkien toiminnanalojen kouluttajien koulutus ja tukeminen piirin vastuulle määritellyiltä osin
 • piirin vastuulle määriteltyjen koulutuskokonaisuuksien järjestäminen ja hyväksyminen
 • omien luottamushenkilöiden perehdyttäminen
 • lippukuntien koulutusvastaavien koulutus ja tuki

Lippukunnan tehtäviä ovat:

 • lippukunnan johtajiston kouluttautumisen suunnitelmallinen ohjaus
 • omien luottamushenkilöidensä perehdyttäminen
 • lippukunnan vastuulle määriteltyjen suoritusten ohjaaminen ja hyväksyminen