Leirin loppuraportti

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Leirin loppuraportti on koottu arviointi siitä miten leiri toimi. Loppuraportin yhteydessä kerätään yleensä palautetta niin asioista kuin henkilöistäkin.

Loppuraportti tehdään, jotta leirin tekijät oppisivat tekemästään, että seuraavan leirin tekijät eivät joutuisi keksimään pyörää uudelleen ja että leirin osallistujat ja ulkopuoliset tahot saisivat kuvan millainen leiri oli. Loppuraportointi on myös historiankirjoitusta: hyvässä leirin loppuraportissa on kuvaus partioprojektin kulusta (projektiaikataulu ja sen pitävyys, budjetti ja sen toteutuma, tekijöiden nimet, yhteistyötahojen nimet, hyvät käytännöt ja havainnot, valmistelutyön ja seurannan määrä, jne.) ja leirin tapahtumista (ohjelma, lyhyt kuvailu, havainnot, uudet ideat ja muistettavat asiat tulevan varalle). Loppuraportin liitteenä ovat usein valmistelunaikaiset tärkeimmät asiakirjat, kokousmuistiot, leirikirjeet, leirikirja, kuva-CD, tms.

Pienen lippukuntaleirin raportointi voidaan tehdä esimerkiksi johtajaneuvostossa keskustellen ja asioita pöytäkirjaan merkiten, mutta mitä paremmin palautetta kerätään ja materiaalia taltioidaan, sitä helpompaa on tulevien leirien toteuttaminen onnistuneesti.

Kysymyksiä

Leirin loppupalautetta voidaan kerätä ja loppuraporttia koota mm. seuraavien kysymysten avulla.

 • Oma tehtäväsi leirillä?

Rekrytointi

 • Miksi lähdit mukaan?
 • Oliko tehtäväsi sellainen, johon olit mielestäsi lupautunut?
 • Pestattiinko sinut, saitko pestikeskustelussa riittävästi tietoa?

Oman tehtävän suunnittelu

 • Saitko riittävästi, sopivasti vai liikaa ohjausta tehtävääsi etukäteen ja leirin aikana?
 • Onnistuiko ennakkosuunnittelu?
 • Tehtiinkö suunnitelmat ja valmistelut ajoissa?
 • Muistettiinko ottaa huomioon kaikki leirin onnistumiseen vaikuttavat yksityiskohdat?

Oma tehtävä leirillä

 • Mikä onnistui ja miksi?
 • Mikä meni pieleen ja miten se olisi voitu välttää?
 • Mitä opittiin seuraavaa leiriä varten?
 • Mitä pitäisit tai mitä tekisit toisin seuraavalla kerralla?

Staabi

 • Miten leiritoimikunnan jäsenten toiminta ja kyky johtaa leiriä onnistui leirin suunnitteluvaiheessa ja leirin aikana?
 • Miten työnjako onnistui, entä muun leiriorganisaation toimivuus?
 • Toimiko leiriprojektin valvonta ja seuranta? Saiko staabi jostain tukea omaan pestiinsä?
 • Minkälaiset raamit sait tehtävääsi? Annettiinko liian tiukat raamit? Pääsitkö toteuttamaan omia ideoitasi? Olivatko raamit liian löysät?
 • Muistettiinko kerätä palautetta leiristä ja antaa palautetta/kiitosta leirintekijöille?

Ohjelma

 • Oliko leirin teema hyvä? Näkyikö teema leirillä?
 • Miten suuret yhteiset ohjelma onnistuivat: avajaiset, päättäjäiset, iltanuotio, leirikirkko, tms.?
 • Sujuiko vierailupäivä onnistuneesti?
 • Miten kutsuvieraat vastaanotettiin? Oliko kutsuvierasohjelma onnistunut?
 • Oliko leirin ohjelmassa mielekästä tekemistä kaikille ikäkausille?
 • Huomioitiinko sisujen, ulkomaalaisten, maahanmuuttajien, yms. erityistarpeet leirin ohjelmassa?
 • Toimiko leiripäivän aikataulu niin leiriläisten kuin leirintekijöidenkin kannalta?
 • Millaista palautetta ohjelma sai?
 • Oliko leirintekijöiden mahdollista virkistyä ja nauttia johtajahuollosta?
 • Onnistuivatko yksittäiset ohjelmalaaksot? Oliko ohjelma mielenkiintoinen leiriläisten kannalta?
 • Miten leiriläisten vapaa-ajan vietto sujui, oliko myös ylimääräistä ajanvietettä?

Käytännön järjestelyt

 • Oliko leirin infrastruktuuri (rakennelmat, kaavoitus, kulkuyhteydet, suihkut yms.) toimiva?
 • Sujuivatko rakennusleiri ja purkuleiri hyvin?
 • Miten leirille saapuminen ja lähteminen (viitoitus, parkkipaikat, ruuhka, kulkuyhteydet leirialueelta kotiin) onnistuivat?
 • Oliko leirin jako savuihin ja alaleireihin toimiva?
 • Oliko leirialue sopiva partioleirikäyttöön ja leirin ohjelmaan? – Alueen hyvät ja huonot puolet?
 • Yleistä käytännön järjestelyistä?

Turvallisuus

 • Toteutettiinko leiri turvallisesti?
 • Oliko turvassa (uimavalvonta, ensiapu, liikenteenohjaus, tulenteon valvonta ja sammutus, jne.) riittävästi ihmisiä ja oliko heillä riittävät tiedot ja taidot?
 • Miten riskit oli kartoitettu ja miten ne ennaltaehkäistiin, oliko lähiseudun palo- ja pelastusviranomaisten, apteekin, terveyskeskuksen, tms. yhteystiedot selvillä?

Huolto, kuljetus ja ympäristöystävällisyys

 • Toimiko leirikaluston ja materiaalien hankkiminen, kokoaminen ja varaaminen sujuvasti?
 • Tehtiinkö hankinnat edullisesti, ajoissa ja ympäristönäkökohdat huomioiden?
 • Saapuivatko leirille tarvittavat materiaalit ajoissa ja oikeanlaisina paikalle?
 • Toimiko leirinaikainen tavaroiden hankkiminen sujuvasti?
 • Toimiko tavaroiden ja henkilöiden kuljetus sujuvasti?
 • Kierrätettiinkö leirillä?
 • Toimiko jätehuolto, jätevesien suodatus ja jätteiden kuljetus?
 • Toimivatko vessat, suihkut, sauna ja niiden huolto?

Muonitus

 • Saivatko osallistujat riittävästi terveellistä ruokaa?
 • Oliko ruoka hyvää ja ruokalista monipuolinen?
 • Oliko muonitushenkilökuntaa riittävästi?
 • Oliko muonittajilla hygieniapassi suoritettuna, oliko salmonellakoe läpäisty?
 • Oliko leirikeittiön hygieniavaatimukset huomioitu? Miten ruokatarvikkeet säilytettiin?
 • Oliko ruokatarvikkeiden hankinnan tai esivalmistelujen kanssa ongelmia?
 • Toimiko leiriläisten astioiden ja leirikeittiön varusteiden tiskaus sujuvasti?
 • Oliko puhdasta juomavettä koko ajan tarjolla?
 • Toimiko ruokailutilanne sujuvasti?

Viestintä

 • Miten ennakkomainonta ja verkkosivut onnistuivat?
 • Onnistuiko viestintä ennen leiriä ja leirillä ja leirin jälkeen?
 • Olivatko leirikirjeiden info ja muu tiedotus osallistujille ja osallistujien vanhemmille riittävää?
 • Tiedotettiinko lippukuntiin ja savujen johtajille riittävästi?
 • Onnistuivatko leirilehti, leirikirja, kuva-CD, leirivideo, tms.?
 • Toimiko leirintekijöiden välinen sisäinen (horisontaalinen ja vertikaalinen) tiedotus? Entä ekstranetti?
 • Toimivatko leirillä viestimet (GSM, VHF, PMR tms.) ja oliko viestintä niillä hyödyllistä?
 • Kulkiko ajankohtainen tieto ennen leiriä ja leirillä riittävän nopeasti ja oikeanlaisena?
 • Miten ulkoinen tiedotus onnistui: lehti-, radio- tms. jutut, toimittajien vierailut, pressitiedotteet?

Yleistä

 • Jakautuiko työmäärä palveluleirissä tasaisesti?
 • Miten merkittävänä koit pestisi leirin onnistumisen suhteen?
 • Kannattiko pestiin lähteä?
 • Onnistuiko leiri kokonaisuutena?
 • Mitkä olivat leirin kolme parasta ja huonointa asiaa?
 • Vapaa sana