The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Partioneuvosto

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partioneuvosto toimii Suomen Partiolaisten ylimpänä päättävänä elimenä jäsenkokousten välillä ja se vastaa keskusjärjestön valtuustoa. Partioneuvokset valitaan SP:n jäsenkokouksessa kaksivuotiskaudeksi, joskin partioneuvoston kokoonpanoa on tarvittaessa muutettu myös kesken kaksivuotiskauden ylimääräisissä jäsenkokouksissa menettelytapasäännön mukaisella kevyemmällä kokousmenettelyllä. Partioneuvostoon kuuluu jäseniä kustakin SP:n varsinaisesta jäsenyhdistyksestä (käytännössä siis partiopiiristä) yksi alkavaa 3 000 jäsenyhdistyksen jäsentä kohden.

Partioneuvosto Suomen Partiolaisten säännöissä

Jäsenkokouksessa 18. marraskuuta 2018 hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti.

12 § Partioneuvosto

Partioneuvosto käyttää kokoontuessaan yhdistyksen päätösvaltaa.

Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja ja kustakin varsinaisesta jäsenestä yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 3 000 partiolaista kohti. Jäsenmäärä tarkistetaan jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä yhdistyksen rekisteriin kirjattujen ja jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten perusteella. Kullekin varsinaiselle jäsenelle asetetaan kahdesta neljään varajäsentä.

Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista, joista vähintään yhden tulee olla hallituksensa jäsen.

Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Yhdistyksen hallituksen jäsen ei voi kuulua partioneuvostoon.

Partioneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Toimiminen partioneuvoston jäsenenä ei ole esteenä partioneuvoston puheenjohtajaksi valitsemiselle.

Sama henkilö voidaan valita partioneuvoston puheenjohtajaksi tai jäseneksi yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi.

Partioneuvosto voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan partioneuvostossa käsiteltäviä asioita hallituksen kanssa.

13 § Partioneuvoston kokoukset

Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat partioneuvoston kevät- ja syyskokous. Etäosallistuminen partioneuvoston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja kun partioneuvostolle on annettu osallistumisohjeet. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus tai partioneuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/5 partioneuvoston jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta esittämänsä asian käsittelemiseksi.

Partioneuvoston kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitetty tai vaatimuksessa esitettynä sitä myöhempänä ajankohtana. Partioneuvoston kutsuu koolle yhdistyksen hallitus tai partioneuvoston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse partioneuvoston jäsenille ja heidän varajäsenilleen viimeistään 14 päivää ennen partioneuvoston kokousta.

Partioneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Jokaisella partioneuvoston jäsenellä ja partioneuvoston puheenjohtajalla on yksi (1) ääni partioneuvoston kokouksissa.

Partioneuvoston kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Hallituksen jäsenen vaalissa kuhunkin tehtävään ehdolle asetetut ehdokkaat asetetaan vastakkain ensimmäisessä äänestyksessä. Jos ehdokkaita on useampia kuin kaksi, eikä yksikään heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla.

Muissa henkilövaaleissa vaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu edustaja voi äänestää enintään yhtä montaa ehdokasta kuin on valittavia. Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään yksi (1) äänivaltainen edustaja sitä pyytää.

14 § Partioneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  2. Päätetään jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle.
  3. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
  2. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.
  3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.
  4. Käsitellään hallituksen ja partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Niinä vuosina, jolloin pidetään yhdistyksen varsinainen jäsenkokous, syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

  1. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
  2. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.

Partioneuvoston jäsenet

Katso Luettelo Partioneuvoston jäsenistä

Partioneuvoston puheenjohtaja

Pääartikkeli: Partioneuvoston puheenjohtaja

Partioneuvoston puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry:n jäsenkokouksessa.