Peruskirja 1977

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hyväksytty Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter r.y:n kevätkokouksessa Liperissä 24.4.1977.

Peruskirja on asiakirja, johon on koottu ne keskeiset periaatteet, joita Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.y:n (SP-FS) päätöksenteossa ja toiminnassa noudatetaan ja jotka eivät käy ilmi järjestön säännöistä.

Tämä Peruskirja korvaa Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.y:n kevätkokouksessa 28.4.1974 tehdyn yhteistyösopimuksen.

OSAPUOLET
SP-FS:n hyväksymät rekisteröidyt suomenkieliset yhteispiirit sekä Finlands Svenska Scouter r.f.

TARKOITUS
Tämän peruskirjan tarkoituksena on SP-FS:n sääntöjen ohella määritellä sanottuun yhdistykseen kuuluvien partiolaisten yhteisen toiminnan perusteet.

SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER r.y:n TEHTÄVÄT
SP-FS:n tehtävänä on toimia Suomessa harjoitettavan partiotoiminnan toimeenpanevana elimenä.

PARTIOTOIMINNAN PERIAATTEET
Partiointi on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus kunkin yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. Partiointi on pääasiallisesti varhaisnuorisotoimintaa. Se on vapaaehtoista ja avointa kaikille.

Partioliike on itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Partiointi edistää

 • Myönteistä asennetta uskontoon
 • Uskollisuutta omaa maata kohtaan
 • Kansainvälistä yhteisymmärrystä
 • Palvelemista
 • Toisen vakaumuksen kunnioittamista
 • Vastuuta itsestä ja elinympäristöstä
 • Yhteiskunnallista aktiivisuutta
 • Terveitä elämäntapoja
 • Luovuutta

Partioinnin toimintatapoja ja -keinoja ovat:

 • Partioihanteet ja -lupaus
 • Vartiojärjestelmä
 • Asteittain etenevä ohjelma
 • Eriasteisiin johtajatehtäviin kouluttaminen
 • Ryhmätyö
 • Tekemällä oppiminen
 • Luovan mielikuvituksen käyttäminen
 • Leikki ja toiminnallisuus
 • Toiminta luonnossa

Partioihanteet

Partiolaisen ihanteena on

 • Kehittää itseään ihmisenä.
 • Kunnioittaa toista ihmistä.
 • Auttaa ja palvella muita.
 • Tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa.
 • Rakastaa ja suojella luontoa.
 • Olla uskollinen ja luotettava.
 • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen.
 • Etsiä elämän totuutta.

Partiolupaus

Tahdon rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa toteuttaen elämässäni partioihanteita.

Partiotunnus

OLE VALMIS

Uskonnollisen kasvatuksen periaatteet

SP-FS:n harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Partioideologian perusperiaatteiden mukaan partioinnin tulee kehittää myönteistä asennoitumista uskontoon.

Uskonnollinen kasvatus kuuluu olennaisena osana partiotoimintaan sen kaikilla alueilla.

Tämän perusteella:

Lippukunnat, joiden taustasyhteisönä on tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta.

Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista yhteisöä taustayhteisönään, tukevat jäsentensä uskonnollista kehitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön he kuuluvat.

Tasapuolisuuden periaate

Kaikilla päätöksentekotasoilla päättävien elinten kokoonpanossa pyritään takaamaan molempien sukupuolten tasapuolinen edustus.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan kielellistä ja alueellista tasapuolisuutta.

Suhteet maailmanjärjestöön

SP-FS:n partiopojat kuuluvat Partiopoikien Maailmanjärjestöön ja partiotytöt Partiotyttöjen Maailmanliittoon. SP-FS noudattaa maailmanjärjestöjen asettamia jäsenvelvoitteita.

SP-FS:n kokoukset

Menettelystä, jota noudatetaan SP-FS:n päättävissä kokouksissa, määrätään SP-FS:n menettelytapasäännössä. Menettelytapasääntö vahvistetaan samassa SP-FS:n kokouksessa, jossa tämä Peruskirja allekirjoitetaan.

Menettelytapasääntöön voidaan tehdä muutoksia järjestön kokouksissa 2/3 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

Valtakunnallinen ruotsinkielinen toiminta

Finlands Svenska Scouter r.f:n (FiSSc) edustajat SP-FS:n hallituksessa voivat yhdessä vaatia, että kysymyksessä, jonka he katsovat rajoittavan liiton mahdollisuuksia toimia valtakunnallisena, ruotsinkielisenä jäsenyhteisönä, ei voida tehdä päätöstä, vaan asia tulee alistaa ylintä päätäntävaltaa käyttävän kokouksen päätettäväksi.

Liiton ruotsinkielistä toimistoa valvovat SP-FS:n hallitukseen valitut ruotsinkielisen jäsenyhteisön edustajat yhteistyössä liiton nimeämien henkilöiden kanssa. Valtakunnallisen ruotsinkielisen toiminnan järjestämisestä ja kustantamisesta on tehty erillinen sopimus.

SP-FS:n suhde Suomen Partio-Poikajärjstö - Finlands Scout-Union r.y:een (SPJ-FSU) JA Suomen Partiotyttöjärjestö- Finlands Flickscoutunion r.y:een (SPTJ-FFSU).

Varsinainen toiminta ja päätöksenteko tapahtuu SP-FS:n organisaation puitteissa. SPJ-FSU ja SPTJ-FFSU säilytetään edelleen itsenäisinä järjestöinä. Moninkertaisen organisaation aiheuttamat ongelmat pyritään poistamaan tai välttämään noudattamalla joustavaa menettelyä SPJ-FSU:n ja SPTJ-FFSU:n kokousedustajien nimeämisesssä, päätöksenteossa ja johtokuntien valinnassa.

Tämä Peruskirja ei koske SPJ-FSU:n eikä SPTJ-FFSU:n omaisuutta.

Suomen Partiolaisten peruskirja

Peruskirjan viralliset versiot

1977 | 2008 | 2010 | 2020