Tilin- ja toiminnantarkastus

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Talous

Tilin- tai toiminnantarkastuksessa tilintarkastajat tai toiminnantarkastajat tarkistavat vastaako yhdistyksen hallinto lainsäädäntöä, sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen päätöksiä sekä pitääkö tilinpäätös paikkansa. Tarkastuksesta annetaan yhdistyksen kokoukselle lausunto, jossa otetaan tarkastuksen luonteesta riippuen kantaa ainakin lain ja sääntöjen noudattamiseen sekä paikkansapitävyyteen ja tilintarkastuksen tapauksessa myös siihen, tulisiko hallitukselle ja muille tilivelvollisille myöntää vastuuvapautus.

Lippukunnan tilintarkastajina toimi aiemmin useimmiten maallikkotilintarkastajia, mutta uuden lainsäädännön myötä maallikkotilintarkastus korvattiin toiminnantarkastuksella. Suuremmat yhdistykset ostavat yleensä tilintarkastuksen KHT- tai HTM-tilintarkastajalta tai tilintarkastusyhteisöstä. KHT ja HTM osoittavat tilintarkastajien pätevyystasoa. Tunnuksien käyttäjät ovat suorittaneet Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan järjestämän tilintarkastajan ammattitutkinnon. KHT tarkoittaa Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (”hyväksytty tilimies”).

Vuodesta 2012 lähtien kaikkiin yhtiöihin ja osuuskuntiin tilintarkastajaksi saa valita ainoastaan hyväksytyn tilintarkastajan. Yhdistyksissä on mahdollisuus kuitenkin käyttää myös toiminnantarkastajaa.

Pienissä yhtiöissä ja osuuskunnissa tilintarkastus on uuden lain voimaantulon jälkeen vapaaehtoista. Tilintarkastusvelvollisuudesta vapautettuja ovat uuden lain mukaan sellaiset yhtiöt ja osuuskunnat, jotka ylittävät enintään yhden seuraavista rajoista:

  1. taseen loppusumma edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 100 000 euroa
  2. liikevaihto edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 200 000 euroa
  3. palveluksessa edellisen tilikauden aikana on ollut keskimäärin yli kolme henkilöä.

Toiminnantarkastuskertomus

Yhdistyslain mukaan toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

Nykymallisessa toiminnantarkastuskertomuksessa ei tarvitse antaa lausuntoa siitä, tulisiko vastuuvapaus myöntää.

Malli

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Lippukunta Valppaat Näädät ry

Olemme tarkastaneet Valppaat Näädät ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.1.—31.12.2007.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Lausunto

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, velat, oman pääoman ja yhdistyksen antamat vakuudet. Tilinpäätös perustuu yhdistyksen kirjanpitoon. Tarkastuksessa emme ole havainneet, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu.

Paraisilla, 16. päivänä maaliskuuta 2018


___________________________       ___________________________
Aina Valmis       Anna Lausunto
tilintarkastaja       tilintarkastaja

Vanhan maallikkotilintarkastuskertomuksen malli

HUOM: Maallikkotilintarkastusta ei enää saa tehdä, vaan sen sijaan tulee valita toiminnantarkastaja ja tehdä toiminnantarkastus. Tämä vanha maallikkotilintarkastuskertomus on jätetty sivulle vain historialliseksi tiedoksi ja vertailukohdaksi.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Lippukunta Valppaat Näädät ry


Olemme tarkastaneet Valppaat Näädät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja pöytäkirjat tilikaudelta 1.1.—31.12.2007.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 55,97 euroa, antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Puollamme vastuuvapauden myöntämistä rahastonhoitajalle ja johtajaneuvoston jäsenille.


Paraisilla, 16. päivänä maaliskuuta 2008


___________________________       ___________________________
Aina Valmis       Anna Lausunto
tilintarkastaja       tilintarkastaja


Lähteet