The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Tilintarkastus

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Talous

Tilintarkastuksessa tilintarkastaja tai tilintarkistajat tarkistavat vastaako yhdistyksen hallinto, tilinpäätös ja kirjanpito todellista rahan käyttöä. Mikäli tilintarkastajat ovat sitä mieltä, että tilinpäätös vastaa todellisuutta ja kirjanpito sekä pöytäkirjat on tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, he suosittelevat yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle, että hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapautus kuluneesta tilikaudesta.

Lippukunnan tilintarkastajina toimii useimmiten maallikkotilintarkastajia. Suuremmat yhdistykset ostavat yleensä tilintarkastuksen KHT- tai HTM-tilintarkastajalta tai tilintarkastusyhteisöstä. KHT ja HTM osoittavat tilintarkastajien pätevyystasoa. Tunnuksien käyttäjät ovat suorittaneet Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan järjestämän tilintarkastajan ammattitutkinnon. KHT tarkoittaa Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (”hyväksytty tilimies”).

Uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 1.7.2007. Lain voimaantulon jälkeen perustettuihin yhtiöihin ja osuuskuntiin ja vuodesta 2012 lähtien kaikkiin yhtiöihin ja osuuskuntiin tilintarkastajaksi saa valita ainoastaan hyväksytyn tilintarkastajan. Yhdistyksissä eli esimerkiksi lippukunnissa on edelleen sallittua valita maallikkotilintarkastaja.

Pienissä yhdistyksissä, yhtiöissä ja osuuskunnissa tilintarkastus on uuden lain voimaantulon jälkeen vapaaehtoista. Tilintarkastusvelvollisuudesta vapautettuja ovat uuden lain mukaan sellaiset yhtiöt ja osuuskunnat, jotka ylittävät enintään yhden seuraavista rajoista:

  1. taseen loppusumma edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 100 000 euroa
  2. liikevaihto edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 200 000 euroa
  3. palveluksessa edellisen tilikauden aikana on ollut keskimäärin yli kolme henkilöä.


Tilintarkastuskertomuksen malli

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Lippukunta Valppaat Näädät ry


Olemme tarkastaneet Valppaat Näädät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja pöytäkirjat tilikaudelta 1.1.—31.12.2007.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 55,97 euroa, antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Puollamme vastuuvapauden myöntämistä rahastonhoitajalle ja johtajaneuvoston jäsenille.


Paraisilla, 16. päivänä maaliskuuta 2008


___________________________       ___________________________
Aina Valmis       Anna Lausunto
tilintarkastaja       tilintarkastaja


Lähteet