Toimen Poikain kannatusyhdistys/Säännöt

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Toimen Poikain kannatusyhdistys r.y. - Unga Fribyggares Uendetstödsförening r.f. - nimisen yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toimen Poikain Kannatusyhdistys - Unga Fribyggares Understödsförening, ja sen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Toimen Pojat r.y. - Unga Fribyggare r.f. - nimisen partiolippukunnan tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan siihen asianomaisen luvan sekä omistaa kiinteistöjä ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen partiotoiminnasta kiinnostunut henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä henkilön, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Toimen Pojat - partiolippukunnan hallitus voi kannatusyhdistyksen vuosikokouksessa asettaa kaksi ehdokasta kannatusyhdistykselle valittavaan hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenki1öt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset teh-dään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava vähintään kymmenen (10) ja enintään kolmekymmentäyksi (31) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä saannoissa toisin maarata. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
 5. Kuullaan hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneelta toimikaudelta
 6. Kuullaan Toimen Poikain - partiolippukunnan johdon katsaus kuluneelta toimintakaudelta
 7. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 12. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

9 § Ylimääräinen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii .

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkami-sesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkamisesta ja sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kuukauden väliajoin. Jälkimmäisessä kokouksessa myönteiseen päätökseen riittää yksinkertainen enemmistö.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Toimen Pojat r.y. - Unga Fribyggare r.f.:lle. Mikäli tämän yhdistyksen toiminta on lakannut, käytetään varat partiotoimin-nan edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

11 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.