Suomen Partiolaiset/säännöt

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Huomaa: Jäsenkokous päätti 18. marraskuuta 2018 hyväksyä muutetut säännöt heti sovellettaviksi, joten nämä säännöt ovat vanhentuneet. Uudet, voimassaolevat säännöt löytyvät jäsenkokouksen materiaaleista.

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, jota jäljempänä näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja kielinä suomi ja ruotsi.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen ja eettisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden tietojen ja taitojen kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimi-maan yhteiskunnassa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Yhdistyksen harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille vara-taan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat: A- eli varsinaiset jäsenet, joita ovat Partioneuvoston jäseniksi hyväksymät rekisteröidyt partiopiirit sekä Finlands Svenska Scouter r.f.

B-jäsenet, joita ovat Partioneuvoston jäseniksi hyväksymät valtakunnalliset rekisteröidyt, partiolaisten muodostamat ja muutenkin partioaatetta edistävät yhdistykset, yhteisöt ja säätiöt.

C-jäsenet eli kannatusjäsenet, joita ovat hallituksen jäseniksi hyväksymät partiotoimintaan myönteisesti suhtautuvat yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsen on vapaa jäsenyydestään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun eroilmoitus on jätetty kirjallisesti Yhdistyksen Hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai eroamisesta on ilmoitettu Yhdistyksen Jäsenkokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

KUNNIAPARTIOLAISET

Partioneuvosto voi kutsua kunniapartiolaisiksi partiotoiminnassa ansioituneita henkilöitä.

TOIMIELIMET

Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttävät elimet ovat Jäsenkokous, joka vastaa yhdistyslain yhdistyksen kokousta, ja Partioneuvosto, joka vastaa yhdistyslain valtuutettuja. Yhdistyksessä toimeenpanovaltaa käyttää Hallitus.

JÄSENKOKOUS

Varsinainen Jäsenkokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuun aikana. Ylimääräinen Jäsenkokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä Hallitukselta kirjallisesti pyytää erityistä ilmoitettua asiaa varten tai jos Partioneuvosto tai Hallitus pitää sitä tarpeellisena. Jäsenko-kouksen tarkemman ajan ja paikan määrää Hallitus, joka myös kutsuu koolle kokouksen. Kokouskutsu on lähetettävä A- ja B-jäsenille kirjallisesti viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. C-jäsenten kokouskutsu lähetetään hallituksen päätöksen mukaisesti kirjeitse tai julkaistaan hallituksen päättämässä lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Varsinaisessa jäsenkokouksessa sääntöjen 8 § mainittujen asioiden lisäksi käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti Hallitukselle viimeistään Jäsenkokousta edeltävän syyskuun 1 päivänä.

ÄÄNIVALTAISUUS

Jäsenkokouksissa on varsinaisilla jäsenillä yksi ääni kutakin alkavaa 500 Jäsenkokousta edeltävän heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta partiolaistaan kohti, kuitenkin vähintään kaksi ääntä. Yhdistyksen Jäsenkokouksissa on äänioikeus vain varsinaisten jäsenten edustajilla. B- ja C-jäsenten edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajikseen Jäsenkokouksiin varsinaiset jäsenet nimeävät äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja saman määrän varaedustajia. B-jäsenet ja yhteisömuotoiset C-jäsenet nimeävät kukin yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

JÄSENKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa jäsenkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sekä suomen- ja ruotsinkieliset pöytäkirjanpitäjät.
 2. Valitaan kaksi suomen- ja ruotsinkielentaitoista pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan työjärjestys.
 5. Käsitellään Partioneuvoston kertomus järjestön toiminnasta ja taloudesta Jäsenkokousten väliseltä kaksivuotiskaudelta.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana.
 7. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, joka samalla toimii yhdistyksen varapuheenjohtajana.
 8. Valitaan Partioneuvoston puheenjohtaja.
 9. Valitaan Partioneuvoston muut jäsenet ja heidän varamiehensä.
 10. Päätetään tarvittaessa pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

PARTIONEUVOSTO

Partioneuvosto käyttää kokoontuessaan Yhdistyksen päätösvaltaa. Partioneuvostoon valitaan puheenjohtaja sekä yksi jäsen kutakin Yhdistyksen varsinaista jäsentä kohden. Partioneuvoston jäsenelle valitaan yhdestä neljään varajäsentä. Partioneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunkin varsinaisen jäsenen asettamista ehdokkaista, joiden tulee olla piirihallituksiensa jäseniä. Partioneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Yhdistyksen Hallituksen jäsen ei voi kuulua Partioneuvostoon. Partioneuvoston toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Toimiminen Partioneuvoston jäsenenä ei ole esteenä puheenjohtajaksi valitsemiselle.

PARTIONEUVOSTON KOKOUKSET

Partioneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin, jotka ovat Partioneuvoston kevät- ja syyskokous.

Kevätkokous pidetään huhti-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Partioneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos Hallitus tai Partioneuvosto niin päättää tai jos vähintään 1/10 Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai 1/3 Partioneuvoston jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti Hallitukselta pyytää.

Partioneuvoston kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitetty tai vaatimuksessa esitettynä myöhempänä ajankohtana. Partioneuvoston kutsuu koolle Hallitus tai Partioneuvoston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti Partioneuvoston jäsenille ja heidän varamiehilleen viimeistään 14 päivää ennen Partioneuvoston kokousta.

Partioneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Partioneuvoston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni kutakin alkavaa 2000 heinäkuun viimeisenä päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta partiolaistaan kohti. Partioneuvoston puheenjohtajalla on yksi ääni Partioneuvoston kokouksissa. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muussa tapauksessa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

PARTIONEUVOSTON KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä Hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 2. Päätetään joka toisessa kevätkokouksessa jäsenmaksusta seuraavia kahta vuotta varten.
 3. Käsitellään Hallituksen ja Partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
 2. Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.
 3. Päätetään Hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vuodeksi.
 4. Valitaan Hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja mahdolliset uudet jäsenet.
 5. Valitaan kalenterivuodeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, jonka keskuudesta nimetään vastuuhenkilö.
 6. Käsitellään Hallituksen ja Partioneuvoston jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen Hallituksen muodostavat Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Talousvaliokunnan, Aluevaliokunnan, Ohjelmavaliokunnan, Koulutusvaliokunnan, Viestintävaliokunnan ja Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan johtaja. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Viestintävaliokunnan ja Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan johtaja ja joka toinen vuosi Talousvaliokunnan, Aluevaliokunnan, Ohjelmavaliokunnan ja Koulutusvaliokunnan johtaja.

Partioneuvoston päätöksellä voidaan valita enintään kaksi muuta jäsentä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallitukseen.

Hallituksen jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiseksi kaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Hallitus voi asettaa työvaliokunnan valmistelemaan toimielimissä käsiteltäviä asioita.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Ohjata ja valvoa Yhdistyksen toimintaa.
 2. Edustaa Yhdistystä.
 3. Huolehtia Jäsenkokousten ja Partioneuvoston kokousten koolle kutsumisesta.
 4. Huolehtia Jäsenkokousten ja Partioneuvoston päätösten toimeenpanosta.
 5. Vahvistaa valiokuntien jäsenet.
 6. Pitää jäsenluetteloa.
 7. Vastata Yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta.
 8. Vahvistaa 14 §:ssä mainitut henkilöstöä koskevat ohjesäännöt.
 9. Hyväksyä C-jäsenet.

Hallitus ottaa Yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Partioneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus Hallituksen kokouksissa.

TOIMIHENKILÖT

Juoksevien asioiden hoitoa varten on Yhdistyksellä toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.

TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ

Eri elinten tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään menettelytapasäännössä. Menettelytapasäännön vahvistaa Partioneuvosto, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia ohjesääntöjä. Yhdistyksen henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet määritellään Hallituksen vahvistamassa henkilöstöohjesäännössä.

JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet maksavat Partioneuvoston kevätkokouksen päätöksen mukaisesti kerättävän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille samoin kuin C-jäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle ja yhteisölle.

TALOUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten hankittuaan siihen asianmukaisen luvan.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat Hallituksen puheenjohtaja ja Hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä Hallituksen määräämän Hallituksen jäsenen tai Hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa tai kaksi Hallituksen määräämää Hallituksen jäsentä yhdessä tai Hallituksen määräämä Hallituksen jäsen yhdessä Hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos Jäsenkokouksessa 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä Jäsenkokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut. Kokouskutsuissa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee Yhdistyksen purkaminen.

Jos Yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat Yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättäneen Jäsenkokouksen päätöksen mukaan.