The MobileFrontend should be working again on the ScoutWikis

Oravanmarjat/Kannatusyhdistys/Säännöt

Kohteesta PartioWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Partiolippukunta Oravanmarjojen kannatusyhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Oravanmarjojen kannatusyhdistys ry.

2. Yhdistyksen kotipaikkakunta

Yhdistyksen kotipaikkakunta on Kauniaisten kaupunki.

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea partioharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: - julkaista lehtiä sekä kirjallisuutta, - ylläpitää internet sivuja, - järjestää talkoita jäsenistönsä kesken, - järjestää koulutusta ja tapahtumia, - tukea Oravanmarjat –nimisen lippukunnan toimintaa aatteellisesti ja taloudellisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi - järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräystä, - periä varsinaisilta jäseniltään liittymis- ja vuosijäsenmaksuja, - periä kannatusjäseniltään liittymis- ja vuosijäsenmaksuja, - ottaa vastaan avustuksia, - ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, - omistaa ja hallita kiinteistöjä tarkoituksensa toteuttamiseksi.

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenen jäsenyys tulee voimaan kun jäsenmaksu on maksettu.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastuksen suorittavat vuosikokouksessa valitut tilintarkastajat

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmestyvässä Kauniaisten paikallislehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen voimaanastuminen, muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Säännöt astuvat voimaan välittömästi patentti – ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan Kauniaisissa toimivalle rekisteröidylle tyttöpartiolippukunnalle, toissijaisesti Kauniaisissa toimivalle rekisteröidylle poikapartiolippukunnalle. Mikäli kumpaakaan edellä mainittua ei ole olemassa purkautumishetkellä, luovutetaann varat suomalaisen partiotoiminnan tukemiseen purkautumiskokouksen päättämällä tavalla.