Partiokasvatus

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ohjelma 2010 ja Peruskirja 2008 ovat ottaneet käyttöön uuden termin, partiokasvatuksen. Tämä tarkoittaan kaikkea sitä, mitä, miten ja miksi partion kohderyhmä, kouluikäiset lapset ja nuoret, partiossa tekevät. Kansainvälisesti vertailtuna partiokasvatus vastaa RAPin (WOSMin ohjelmankehitys prosessi) mukaista laajaa ohjelmakäsitystä.

Partiokasvatuksessa on kaksi osaa:

 • Partion päämäärä, jota kasvatustavoitteet konkretisoivat
 • Partiomenetelmä, jota partio-ohjelma konkretisoi.


Partion päämäärä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Päämäärä on suunnilleen sama kaikkialla maailmassa ja se on ja tulee pysymään muuttumattomana.

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteet konkretisoivat partion päämäärää. Ne ovat sidottuja aikaan ja kulttuuriin. Se miten päämäärän mukainen kunnon kansalainen ymmärrettiin 30 vuotta sitten, poikkeaa nykyisestä määritelmästä. Samoin kunnon kansalainen muussa kulttuurissa poikkeaa siitä, mitä se on Suomessa. Kasvatustavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

 • Suhde itseen
 • Suhde toisiin ihmisiin
 • Suhde yhteiskuntaan
 • Suhde ympäristöön

Partiomenetelmä

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partiossa päästään päämäärään. Se on työväline, jolla suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa. Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin.

Partiomenetelmä on kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä; kaikkien osien tulee olla mukana partiotoiminnassa. Ei tietenkään joka hetki, mutta toiminnassa kokonaisuutena. Partiomenetelmä on partiolle valittu tapa toimia; myös muunlaisilla menetelmillä voisi päästä partion päämäärään, mutta se ei olisi partiota.

Partiomenetelmässä on kahdeksan osaa:

 • Sitoutuminen partion arvoihin
 • Symboliikka
 • Nousujohteisuus
 • Vartiojärjestelmä
 • Tekemällä oppiminen
 • Aikuinen tuki
 • Päivän hyvä työ
 • Toiminta luonnossa

Partio-ohjelma

Lippukunta voisi järjestää partio-toimintaa pelkästään partion päämäärän ja partiomenetelmän sekä arvopohjan perusteella. Koska lippukuntien toimintaa halutaan helpottaa, keskusjärjestö tarjoaa lippukunnille näistä konkretisoinnin. Ei tarvitse miettiä millainen on päämäärän mukainen kunnon kansalainen, se löytyy kasvatustavoitteista. Partio-ohjelma konkretisoi millaista on partiomenetelmän mukainen toiminta.

Esimerkkejä:

 • Sitoutuminen partion arvoihin: partio-ohjelma konkretisoi miten sitoutuminen voi tapahtua: antamalla partiolupaus, jossa sitoudutaan arvopohjaan, joka on kuvattu erikseen kullekin ikäkaudelle sopivin sanamuodoin
 • Symboliikka: partio-ohjelma tarjoaa lippukuntien käyttöön esim. nimikkeitä (vaeltaja, luotsi, majakka ym.), merkkejä ja tarinoita
 • Nousujohteisuus: partio-ohjelmasta löytyy kullekin ikäkaudelle aktiviteetteja
 • Vartiojärjestelmä: partio-ohjelma määrittelee millaisiin ryhmiin lippukunnan lapset ja nuoret tulisi jakaa (ikäkausijako, ryhmien koot, yhteis/sekaryhmät) sekä millainen henkilö voisi toimia kunkin ryhmän johtajana
 • Tekemällä oppiminen: partio-ohjelman aktiviteetit on tehty niin, että ne kannustavat tekemällä oppimiseen
 • Aikuinen tuki: partio-ohjelma määrittelee millaista aikuisen tuen tulisi olla kussakin ikäkaudessa
 • Päivän hyvä työ: partio-ohjelmassa on aktiviteetteja, joihin sisältyy palvelua, ja jotka kasvattavat epäitsekkyyteen
 • Toiminta luonnossa: partio-ohjelman aktiviteetit ja niiden ohjeistukset kannustavat toimintaan luonnossa.


Partion arvopohja

Partiolla on myös arvopohja. Siitä kerrotaan lapsille ja nuorille partiolupauksen sekä ikäkausikohtaisten lakien / ihanteiden avulla, mutta arvopohja on näitä laajempi kokonaisuus. Arvopohja ei ole sama kuin päämäärä tai kasvatustavoitteet. Kasvatustavoitteet kertovat millainen voisi lapsi tai nuori olla, kun hän on osallistunut partiotoimintaan. Arvopohja kertoo siitä mihin arvoihin partiotoiminta perustuu. Ei siis ”voisi perustua”. Partion arvopohja määritellään SP:n peruskirjassa ja maailmanjärjestöjen materiaaeissa.